суботу, 14 липня 2012 р.

Етимологія слова ГОСУДАРСТВО

Дуже цікавою і промовною є етимологія російського слова "государство".

Етимологічний словник Фасмера етимологію цього слова подає таким чином:

http://vasmer.narod.ru/p680.htm
Слово:сударь
Ближайшая этимология: II "вид сосуда", только др.-русск. (Срезн. III, 596). Срезн. производит от суд II, сосуґд. Страницы: 3,795

Слово:суґдарь Ближайшая этимология: III, судаґрыня. Сокращено из госудаґрь, госудаґрыня; см. Соболевский, Лекции 125, 216; Преобр. II, 413. Страницы: 3,795
 В інших он-лайн версіях словника Фасмера, наводиться і таке:
Слово:госудаґрь,
Ближайшая этимология: госудаґрыня (Домостр. К. 20), др.-русск. государь, часто в Новгород. грам. 1516 г. (Напьерский 320 и др.); см. Котошихин 54 и сл. и т. д. Народн. также осудаґрь, суґдарь, даже осу (Борис Годунов, Царск. Слово); см. Соболевский, ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 63.
Дальнейшая этимология: Из господаґрь.
 Що ж таке "господар" за словником Фасмера:
Слово:господаґрь
Ближайшая этимология: "князь в [бывш.] Молдавии и Валахии", стар. "господин, повелитель"; русск.-цслав. господарь "господин", болг. господаґр, сербохорв. госпо°да?р, словен. gospodaґr, чеш. hospodaґr№, польск. gospodarz, в.-луж. hospodarґ, н.-луж. goґspodarґ. Из господаґрь произошло госудаґрь, затем -- осударь, сударь, -с как сокращенное почтительное обращение; см. Соболевский, Лекции 149. Однако сюда не относится част. -ста, вопреки Соболевскому (там же и ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 64). Дальнейшая этимология: Слово связано с госпоґдь. Передача формы без -р-(-п-) через тюрк. или фин. посредство (Бернекер 1, 335) невероятна. Объяснение из ср.-перс. gЎspanddѓr "владелец овец" (Корш, Bull. Ас. Sc. Pbourg 1907, 758) крайне сомнительно в фонетическом отношении. [См. еще в последнее время Крогман, Festschrift Vasmer, стр. 253 и сл. -- Т.] Рум. hospodaґr "господарь, румынский князь" заимств. из укр. (Брюске, JIRSpr. 26, 27). Комментарии Трубачева: [Якобсон ("Word", 8, 1952, стр. 390) вновь поднимает вопрос о заимствовании русск. слова из чеш. -- Т.] Страницы: 1,446

Слова "ГОСПОДар", ГОСПОДь, російські: ГОСПОДствовать, ГОСПОДин, ГОСПОДа — є спільнокореневими, на відміну від ГОСУДарство.

Слід також згадати, що білоруською мовою "господар" буде: "гаспадар",  "спадар" етимологічно означає зверхник, намісник (барин, служитель, хозяїн), управляючий, духовне звання чиновника, наглядач.

Господар — хазяїн, землевласник [2] [3]

Господь — давнє складне слово з не цілком з'ясованою етимологією, найвірогідніше,споріднене з лат. Hospes "господар, гість, чужинець" і походить разом з ним від іє. *ghosti-pot-s у якому першим компонентом є *ghostis "гість", що втратило -ti- всередині слова, як це нерідко буває в словах типу титулів; другим компонентом є індоєвропейське *potі(s) "пан, володар" (порівняй споріднені литовське pàts "сам; чоловік", латинське potіs "могутній", грецьке "чоловік (дружина)", давньоіндійське pátih "пан, чоловік"); первісним значенням, отже, мало бути "пан гостей".[3]

Гостинець — велика дорога, широкий битий шлях із упорядкованою проїзною частиною; інша назва Княжого тракту.

Госпіталь — "церковна лікарня, притулок" — через посередництво російської мови запозичено з голандської; голандське hóspitaal "госпіталь" походить від слат. hоspitālе "притулок (для бідних, старих)", яке виникло в результаті скорочення виразу hоspitālе cubiculum "кімната для гостей, вітальня"; латинський прикметник hоspitālis, -e "належний до гостя, гостинний" є похідним від hоspes "господар, гість", спорідненого зі старослов'янським господь.[3] Може бути пов'язане з давньоіндійським jaspátih.

Етимологічно середньоперське gōspanddār означає "власник овець".[3]

Цікаво, що радянський термін "народне господарство" (економічний термін, який використовувався в СРСР для позначення сукупності галузей і сфер) — англійською мовою звучить як "національна економіка".
http://en.wikipedia.org/wiki/National_economy

Російське "государство" може походити від німецького "гау" (Gau) — округ ( німецький термін для регіону всередині країни, часто колишні або фактичні провінції), і "сударь" — зверхник, начальник, наглядач. "Округи з начальниками", "округи з наглядачами", "провінції з наглядачами". (округи з посадженими посадниками).

"Гау" в англійській вікі: http://en.wikipedia.org/wiki/Gau_(country_subdivision)

Аркас про князя:
Тих багатих і торговельних людей треба було захистити, треба було оборонити їх од сусідів, ласих на їхні товари та багацтво. Тому то київські люде, особливо значнійші, більші, що прозивалися боярами, здавна позаводили при собі ватаги людей сильних, одважних, військових. Згодом у Київі зібралося чимале військо і воно обороняло місто од сусідів та ходило з купцями, як вони везли свої товари в чужий край. Старший над тим військом був київський князь.
Але вже десь у VIII столітті найпізніш, київські князі перестали бути тільки сторожами київської торговлі; маючи велике військо - дружину, що треба було його чимсь прогодувати, вони почали нападати на сусідні племена та споружати далекі походи.[1]
Ті походи на чужі землі збогачували дружину та князя, бо купці-дружинники навозили звідти чимало товару, невольників і потім те все продавали. Що далі, то все зростала дружина київського князя й охота до походів за данею в підбиті вже землі та до наскоків в далекі чужі краї.[1]
Ті, що сиділи далі і до них не можна було часто ходити, платили тільки дань та давали помочи під час воєнного походу, але мали ще своїх князів і сами собою порядкували; до инших сажав київський князь з своєї руки князя, а ще до инших посилав своїх "мужів" - "посадників" і ті вже робили так, як скаже київський князь. . Сажаючи своїх князів та підручних в чужих землях, київський князь ніби то робив їм добро: обороняв їх од сусідів, заводив спокій, нищив і карав розбійників, а зате приходив що року зимою по дань, а часом держав там своїх "мужів" цілий рік з військом. Обійшовши землі зимою, князі й бояре разом з купцями на весну зїздилися у Київі і поскладавши товари на човни, везли Дніпром на продаж аж до Царгороду, до Греків[1]
Етимологічно слова "спадар", "сударь", "господар", "князь" — означають зверхника, начальника, наглядача. .


В знаменитій пісні групи ДДТ "Родіна" співається про країну: "Еееей, начаааальниииик!"


P.S. Етимологія — "істинне, первісне значення слова, або встановлення первісного значення слова"[4]

Примітки і література:
[1] М. Аркас - Історія України-Русі.1908 (том 1)
[2] Пискунов Ф. Словарь живого народного , письменного и актового языка русских южан.  Изд . 2-е. К., 1882
[3] О.С. Мельничук, О.Д. Білодід, В.Т. Коломієць, О.Б.Ткаченко  Етимологічний словник української мови (том 1), К.: "Наукова думка", 1982.  (сторінки: 574-575)
[4] Етимологічний словник української мови: В. 7 т./ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.), В.Т. Коломієць, О.Б.Ткаченко та ін.— К.: Наук. думка, 1985. Том другий Д/Копці (сторінка: 173)

пʼятницю, 13 липня 2012 р.

Етимологія слова ПОЖАЛУЙСТА

Етимологія — "істинне, первісне значення слова, або встановлення первісного значення слова".[1]
 

Фасмер про слово ПОЖАЛУЙСТА

Що пише Фасмер про етимологію слова ПОЖАЛУЙСТА?
http://vasmer.narod.ru/p519.htm
пожаґлуй,
Ближайшая этимология: пожаґлуйста. Обычно рассматривают как сокращение 1 л. ед. ч. пожаґлую. Ср. благодаґрствуй из -ую; см. Соболевский, Лекции 95; ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 63. Другие видят здесь форму 2 л. повел. накл. пожаґлуй, как и в пожаґлуй-ста (ср. ста) и форму 2 л. мн. ч. пожаґлуйте (Ягич, AfslPh 23, 541; Будде 1, ИОРЯС 3, 930 и сл.; Потебня у Халанского, ИОРЯС 4, 266). Ср. пожалуйте, разбудите (Курганов, 1769 г., по Будде, там же). Комментарии редакции: 1 Автор не точен: см. цитату, приведенную Е. О. Будде (там же) из замечаний А. П. Соболевского, помещенных на страницах "Журнала Мин-ва Народного Просвещения" (I897, No 11). -- Прим. ред.

 

Володимир Даль

Он-лайн "Толковый словарь живаго великорусского языка" взагалі не згадує це слово. Звичайно, що це є дуже дивним.

http://slovardalja.net/letter.php?charkod=207

Перші згадки використання слова "пажалуйста" мені, наразі, невідомі. А як з цим словом у інших слов'янських мовах? 

Білоруська: калі ласка
Українська: будь ласка
Польська: proszę

Чеська: prosím 
Сербська і болгарська - моля і молим.
Македонська: ве молиме
Хорватська: molim.
Словацька і словенська: prosím


Дивно..

Походження слова ПАЖАЛУСТА

Існує ботанічний термін "Balausta", який використовується для опису плоду  Punica granatum , широко відомого як граната. Але навряд чи на "спасібо" відповідали називаючи ягоду-плід граната, чи "гранатовий колір" (від лат. "Balaustium" гранатовий колір) у відповідь. Набагато ближчим вокалізмом є слово "алушта". На Кримському півострові є населений пункт з аналогічною назвою. У 12 столітті араби місто "Алушта" називали Шалушта.[2] Але етимологічно назва населеного пункту походить від грецького "alysta" і дослідно означає "невмите", "немите", "невикупане".[2]

Завівши мову про арабів, слід вказати, що Аллах (араб. الله ) може звучати як Аллаг, Алла, Оло, Олло) — означає Всевишній, Бог. Місто "Багдад" - назва, яка в перекладі означає "божий дар". Хоча існує кілька версій походження назви, але за найбільш вірогідною і найпоширенішою версією — назва міста "Багдад"  походить із середньоперської мови[3][4][5][6][7] від з'єднання слів bhaga — «бог» та dād — «даний», і перекладається як "Богом даний" (Аллахом даний).  "Слава Аллаху" арабською звучатиме як "Багаулла" : بهاء الله‎. 

Зайвим є відзначати схожість слів "багаулла" і "пожалуйста"
"Багаулла" в англійській вікі: Bahá'u'lláh
"Багаулла" в українській вікі: Багаулла.

P.S. Окремого дослідження етимології потребує і російське слово "спасибо", адже за Фасмером воно виглядає так:

Слово:спасиґбо,
Ближайшая этимология: диал. также "благодарность" (своегоґ спасиґба не жалеґй, Мельников 8, 139), укр. спасиґбi "спасибо". Из *съпаси богъ; см. Соболевский, Лекции 127. Староверы избегают этого выражения, потому что они видят в нем "спаси бай" и усматривают якобы в бай название языческого бога (Кулик. 111).
Українська: дякуй
Білоруська: дзякуй
Польська: dziękuję
Чеська: děkuji
Сербська і болгарська - хвала і благодаря.
Македонська: ви благодарам
Хорватська: hvala
Словацька і словенська: 
ďakujem і hvala

Примітки і література:
[1] Етимологічний словник української мови: В. 7 т./ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.), В.Т. Коломієць, О.Б.Ткаченко та ін.— К.: Наук. думка, 1985. Том другий Д/Копці (сторінка: 173)
[2] М. Т. Янко. Топонімічний словник України, К., «Знання», 1998, стор. 23
[3] http://admin.iraqupdates.net/p_articles.php/article/35631
[4] http://www.blackanthem.com/News/Fact_Sheets/Baghdad_Iraq10693.shtml
[5] http://persiangulfstudies.com/en/index.asp?P=NEWS2&Nu=45
[6] http://islam.about.com/cs/history/a/aa040703a.htm
[7] http://www.iranica.com/articles/baghdad-iranian-connection-1-pr-Mongol